Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID FLUIDMASTER B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te (6827 BP) Arnhem, Nederland,
aan de Driepoortenweg 5

Artikel 1 Definities

Lid 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:
onder gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FLUIDMASTER B.V.;
wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard;

Lid 2
Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “goederen” worden daaronder verstaan zowel de door gebruiker te leveren zaken als de door haar te leveren diensten.

Lid 3
Daar waar in deze algemene voorwaarden of de tussen gebruiker en wederpartij gesloten overeenkomsten wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de Internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 2010.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Lid 1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij en op alle aanbiedingen van gebruiker deze “algemene voorwaarden” van toepassing.

Lid 2
Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) overeenkomsten tussen gebruiker en wederpartij waarbij de toepasselijkheid van deze “algemene voorwaarden” niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.

Lid 3
De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, ook indien daarnaar eerder door de wederpartij is verwezen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Middels aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt de wederpartij deze afwijzing.

Lid 4
Indien gebruiker en de wederpartij in een voorkomend geval schriftelijk uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij overeenkomen, laat dit de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden van gebruiker onverlet. In geval van tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van de wederpartij en de onderhavige algemene voorwaarden van gebruiker prevaleren in dat geval de algemene voorwaarden van gebruiker.

Lid 5
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden gebruiker niet tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Indien gebruiker in voorkomend geval met een afwijking van deze algemene voorwaarden instemt, geldt dit slechts voor dat betreffende geval en zal de wederpartij daar bij latere overeenkomsten geen beroep op kunnen doen.

Artikel 3 Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

Lid 1
Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor gebruiker vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden.

Lid 2
Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft gebruiker het recht het aanbod binnen zeven dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Lid 3
Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere door gebruiker verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden gebruiker niet. Naast hetgeen daaromtrent in catalogi en/of brochures e.d. staat vermeld, gelden ten aanzien van alle aangeboden goederen de normale en/of gebruikelijke toleranties. Met name wordt een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in opgegeven kleuren. Geringe afwijkingen van de in de catalogi, brochures e.d. voorkomende afbeeldingen en/of omschrijvingen worden voorbehouden. De wederpartij kan aan dergelijke afwijkingen geen aanspraken ontlenen.

Lid 4
Tekeningen, afbeelden, catalogi en verdere door gebruiker verstrekte gegevens blijven altijd eigendom van gebruiker.

Lid 5
 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de door de wederpartij verstrekte opdracht door gebruiker schriftelijk is bevestigd.
Indien de wederpartij een opdrachtbevestiging van gebruiker niet binnen zeven dagen na verzending daarvan betwist, wordt een opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 Indien ter zake een overeenkomst noch een offerte of opdrachtbevestiging is verzonden, worden de facturen en afleverbon ieder als opdrachtbevestiging beschouwd en geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Lid 6
Afspraken met of toezeggingen door vertegenwoordigers of ondergeschikten van gebruiker zijn voor haar niet bindend, tenzij deze nadere afspraken of toezeggingen schriftelijk door gebruiker worden bevestigd.

Artikel 4 Aard en omvang van de overeenkomst

Lid 1
Met inachtneming van het in artikel 3 lid 5 van deze algemene voorwaarden bepaalde, is voor de omvang en aard van de overeenkomst de opdrachtbevestiging, en bij gebreke daarvan de aanbieding, respectievelijk factuur of afleverbon, van gebruiker bindend.

Lid 2
De overeenkomst omvat alleen de levering van die goederen die uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Lid 3
Aan enige afwijking van of aanvulling op de omvang en aard van de overeenkomst zoals omschreven in de opdrachtbevestiging, en bij gebreke daarvan de aanbieding respectievelijk factuur of afleverbon van gebruiker, is gebruiker niet gebonden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen. In het laatste geval is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs, wijze van levering en levertijd, alsmede andere onderdelen van de overeenkomst aan te passen aan de overeengekomen wijzigingen.
Indien een dergelijke aanvulling of afwijking leidt tot een langere levertijd is gebruiker in geen geval aansprakelijk voor boetes en/of schade wegens termijnoverschrijding. 

Artikel 5 Prijs

Lid 1
Tenzij tussen gebruiker en wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de door gebruiker opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing, transport en verzekering, al welke kosten voor rekening van de wederpartij zijn.
Gebruiker zal geen vrijstelling van welke belasting of heffing dan ook erkennen, tenzij de wederpartij gebruiker een deugdelijk certificaat van vrijstelling van de betreffende belasting ter hand stelt.

Lid 2
De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van aanbieding en die van levering de prijzen van grondstoffen, materialen, materieel, energie, lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenbepalende factoren, waaronder mede begrepen de door toeleveringsbedrijven aan gebruiker berekende prijzen, wijziging ondergaan, is gebruiker gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

Lid 3
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de prijzen van gebruiker aangegeven in Euro. Het koersrisico komt ten laste van de wederpartij.

Lid 4
Indien de prijs is vastgesteld in andere valuta dan in Euro, zal het met deze prijs corresponderende bedrag in Euro op het moment van betaling niet lager zijn dan de prijs in Euro op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst zou zijn geweest.

Lid 5
Alle goederen die door of vanwege de wederpartij aan gebruiker zijn opgedragen en die gebruiker boven de oorspronkelijk overeengekomen hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen heeft geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden heeft gepresteerd, worden als meerwerk in rekening gebracht. 

Artikel 6 Levertijd

Lid 1
De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
 de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 de dag van ontvangst door gebruiker van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, specificaties, tekeningen, technische gegevens, goedkeuringen en al het ander voor de productie, voltooiing, dan wel levering benodigd materiaal en dergelijke;
 de dag van ontvangst door gebruiker van hetgeen volgens de overeenkomst door de wederpartij bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Lid 2
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Lid 3
Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht is gebruiker gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan de wederpartij te betalen.

Lid 4
Indien de levering wegens een niet aan gebruiker toerekenbare omstandigheid, anders dan in het voorgaande lid bedoeld, wordt vertraagd, zal/zullen de overeengekomen prijs/prijzen door gebruiker worden gefactureerd en door de wederpartij dienen te worden betaald als ware tijdig geleverd.

Lid 5
Indien gebruiker ten gevolge van een vertraging zoals in beide voorgaande leden bedoeld genoodzaakt is zaken terug te nemen of op te slaan zal zij in dat geval gerechtigd zijn, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden van dit artikel, aan de wederpartij per maand een bedrag ter grootte van 2 % van de prijs van die zaken in rekening te brengen.

Lid 6
Indien de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, blijven deze te zijner beschikking, opgeslagen voor zijn rekening en risico, maar is gebruiker tevens gerechtigd in dat geval de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden en volledige schadevergoeding te eisen, dan wel in rechte bevrijding van haar verbintenis te vorderen.

Lid 7
Indien bij een overeengekomen levering van soortzaken deze na het verstrijken der leveringstermijn niet door de wederpartij zijn afgenomen, is gebruiker gerechtigd de voor aflevering bestemde zaken aan te wijzen, in welk geval zij, na verwittiging aan de wederpartij, nog slechts tot aflevering van deze zaken verplicht is, onverminderd haar bevoegdheid tot aflevering van andere zaken die aan de verbintenis beantwoorden, en onverminderd het in het voorafgaande lid bepaalde. 

Artikel 7 Montage en installatie

Lid 1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal uitsluitend de wederpartij verantwoordelijk zijn voor de inontvangstname, installatie, gebruik en onder onderhoud van alle goederen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen. Gebruiker heeft in dat verband geen verplichtingen jegens de wederpartij.
Iedere aansprakelijkheid voor montage van door gebruiker geleverde producten door anderen dan gebruiker is uitdrukkelijk uitgesloten.

Lid 2
Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zullen geleverde goederen door (monteurs van) gebruiker of haar toeleveranciers worden gemonteerd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de aan montage en installatie verbonden kosten dan niet in de tussen partijen overeengekomen prijs begrepen maar zullen deze door gebruiker afzonderlijk tegen de door haar normaliter ter zake gehanteerde tarieven worden verrekend en aan de wederpartij in rekening gebracht.

Lid 3
De met de montage en installatie belaste medewerkers beperken zich tot het monteren van de door gebruiker geleverde goederen en/of de goederen die in de opdracht waren begrepen. Voor buiten de opdracht verrichte montagewerkzaamheden is gebruiker niet aansprakelijk.

Lid 4
Voor zover montage- en installatiewerkzaamheden zijn overeengekomen, zal de wederpartij ervoor zorgdragen dat hulpkrachten voorhanden zijn en dat de ruimten waar moet worden gewerkt tijdig zijn vrijgemaakt, bij gebreke waarvan alle daardoor veroorzaakte kosten voor rekening van de wederpartij komen.
Indien de montage- en installatiewerkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van gebruiker niet geregeld en zonder onderbreking kunnen plaatsvinden of op andere wijze worden vertraagd, is gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen tegen het normaliter daarvoor bij gebruiker geldende tarief.

Lid 5
De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat het eventueel te instrueren personeel op het daartoe overeengekomen tijdstip aanwezig is.

Lid 6
Indien gebruiker, zonder de montage en/of installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage en/of installatie hulp en bijstand – van welke aard dan ook – verleent, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de wederpartij en zal daaruit nimmer enige aansprakelijkheid voor gebruiker voortvloeien.

Lid 7
De wederpartij dient te zorgen voor sjouwhulp, smeer- en poetsmiddelen en de benodigde verwarming en verlichting tijdens het uitvoeren van de montage- en/of installatie.

Lid 8
De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico, dat:
 de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. worden verkregen. Indien gebruiker ten behoeve van de wederpartij uit hoofde van overheidsbepalingen in binnen- of buitenland documenten en/of certificaten dient te leveren bij de door haar te leveren zaken, is de wederpartij verplicht deze in de opdracht tot levering nauwkeurig te specificeren. Onverminderd het ter zake overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, is gebruiker nimmer aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden schade als gevolg van het niet of niet tijdig aanleveren van de hiervoor bedoelde documenten indien de noodzaak en nauwkeurige omschrijving van die documenten niet in iedere individuele opdracht tot levering expliciet en nauwkeurig wordt aangeduid;
 geschikte behuizing en/of andere door wetgeving ter zake vereiste voorzieningen voor de medewerkers van gebruiker aanwezig zijn;
 de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor transport;
 de aangewezen plaats van montage en/of installatie geschikt is voor opslag en montage en/of installatie;
 de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
 de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van gebruiker staan;
 alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd;
 bij aanvang van en tijdens de montage de toegezonden zaken op de juiste plaats aanwezig zijn.

Lid 9
Tijdens de montage en installatiewerkzaamheden dient steeds een contactpersoon van de wederpartij aanwezig te zijn die op de hoogte is van de getroffen voorzieningen voor het uitvoeren van de installatie- en montagewerkzaamheden en daarnaast de technische mogelijkheden van de te leveren zaken kent.

Lid 10
Indien de te leveren zaken niet functioneel kunnen worden opgeleverd door het ontbreken van voorzieningen, zullen de als gevolg daarvan extra te besteden uren doorberekend worden aan de wederpartij.

Lid 11
Na het vertrek van de met de montage en installatie belaste medewerkers worden reclames betreffende de uitvoering van de montage- en installatiewerkzaamheden of de duur daarvan niet meer in behandeling genomen.

Artikel 8 Levering en aanvaarding

Lid 1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken ex Works plaatsvinden, in welk geval de zaken worden geacht door gebruiker te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard zodra de zaken aan de wederpartij zijn aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.

Lid 2
Indien franco levering is overeengekomen worden de zaken geacht door gebruiker te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard zodra de zaken aan het door de wederpartij opgegeven afleveringsadres zijn bezorgd.

Lid 3
In geval van levering van diensten worden deze geacht te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard zodra de werkzaamheden zijn beëindigd en het personeel van gebruiker is vertrokken. 

Artikel 9 Overgang risico

De te leveren zaken zijn voor rekening en risico van de wederpartij vanaf de levering zoals bedoeld in het voorgaand artikel. 

Artikel 10 Transport

Lid 1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de wijze van transport, expeditie, verpakking e.d. door gebruiker worden bepaald zonder dat daarvoor enige aansprakelijkheid voor gebruiker uit kan voortvloeien.

Lid 2
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van de wederpartij, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt. Door gebruiker eventueel gemaakte kosten voor transportverzekering komen ten laste van de wederpartij.

Lid 3
Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of reçu geldt als bewijs dat de emballage in goede staat door de vervoerder in ontvangst is genomen. 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

Lid 1
Gebruiker behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

Lid 2
Indien gebruiker in het kader van de met de wederpartij gesloten overeenkomst ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat de wederpartij ook deze vordering van gebruiker geheel heeft voldaan.

Lid 3
De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die gebruiker jegens de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens gebruiker uit de betreffende overeenkomst tussen partijen.

Lid 4
Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het in het volgende lid van dit artikel bepaalde.
Lid 5
Het is de wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde van dit artikel.

Lid 6
De wederpartij verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker. De wederpartij verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra gebruiker de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW, dit tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van gebruiker op de wederpartij uit welke hoofde dan ook.

Lid 7
De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren.

Lid 8
De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering aan gebruiker op eerste aanzegging ter inzage te geven.
Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra gebruiker te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan haar worden verpand op de wijze, zoals aangegeven in art. 3: 239 BW, dit tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van gebruiker op de wederpartij uit welke hoofde dan ook.

Lid 9
Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekortschiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal te-kortschieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Middels aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden verleent de wederpartij aan de gebruiker, dan wel de door deze aangewezen vertegenwoordiger(s) op voorhand volmacht tot het betreden van de bedrijfsterreinen, magazijnen, fabriekshallen e.d. van de wederpartij teneinde de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. 

Artikel 12 Overdracht van rechten en verplichtingen

De wederpartij is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of anderszins te vervreemden of met enig beperkt recht te bezwaren.

Artikel 13 Betaling

Lid 1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in de navolgende leden van dit artikel bepaalde dienen betalingen aan gebruiker netto binnen 30 dagen na faktuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.

Lid 2
Alle betalingen dienen zonder enige korting en/of schuldvergelijking plaats te vinden op de wijze zoals is overeengekomen.
De wederpartij is niet gerechtigd betalingen, op welke grond dan ook, op te schorten, dan wel te verrekenen met (vermeende) vorderingen op gebruiker.

Lid 3
Gebruiker is steeds gerechtigd voor iedere levering of deellevering gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

Lid 4
Indien door gebruiker ten aanzien van bepaalde te leveren of geleverde zaken betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in termijnen wordt toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag der vergoeding gelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Lid 5
De kosten voor rekening van gebruiker, voorgeschoten door de wederpartij, worden verrekend bij betaling van de laatste termijn.

Lid 6
Gebruiker is steeds gerechtigd alvorens te leveren, of met levering voort te gaan, van de wederpartij afdoende zekerheid voor de nakoming van alle, dan wel een gedeelte van zijn betalingsverplichtingen te verlangen.

Lid 7
Gebruiker is gerechtigd verdere leveringen op te schorten indien de wederpartij in gebreke is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan wel niet voldoet aan zijn verplichting tot zekerheidsstelling of anderszins tekortschiet in een of meer van zijn verplichtingen jegens gebruiker, ook ingeval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd de in dat geval overigens aan gebruiker toekomende rechten.

Lid 8
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook genaamd, van de wederpartij in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom van de onbetaald gelaten factuur, waarbij, ingeval meerdere facturen onbetaald zijn gebleven, de betaling in de eerste plaats strekt in mindering van de hoofdsom van de factuur van oudste datum.

Lid 9
Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim en aan gebruiker zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factu(u)r(en) een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in art. 6:119a BW over het openstaand bedrag.

Lid 10
Indien de wederpartij ingevolge het in lid 9 van dit artikel bepaalde in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij gebruiker op de wederpartij openstaande vorderingen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Lid 11
In geval van betaling door middel van wissels en cheques komen wissel- en chequekosten ten laste van de wederpartij. Hetzelfde geldt voor kosten van remboursement.

Lid 12
Indien de wederpartij uit meer dan één natuurlijk persoon of rechtspersonen bestaat, is iedere natuurlijke persoon en rechtspersoon jegens gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van de wederpartij uit de betreffende overeenkomst. 

Artikel 14 Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten

Alle door gebruiker in verband met de invordering van vorderingen op de wederpartij te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden berekend naar rato van de te vorderen hoofdsom dan wel naar rato van de waarde van de anderszins van de wederpartij te vorderen prestatie, op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal € 40,- zullen bedragen, alsmede met dien verstande dat gebruiker te allen tijde gerechtigd is de werkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen, voor zover deze meer bedragen dan het op navolgende wijze berekende bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom dan wel over de waarde van de anderszins van de wederpartij te vorderen prestatie, en wel als volgt:

over de eerste € 2.500,-- : 15 %
over het meerdere tot € 5.000,-- : 10 %
over het meerdere tot € 10.000,-- : 5 %
over het meerdere tot € 100.000,-- : 1 %
over het meerdere boven € 100.000,-- : 0,5 % 

Artikel 15 Matrijzen

Lid 1
Indien gebruiker ten behoeve van de wederpartij een matrijs, vorm, hulpgereedschap of soortgelijk dient te vervaardigen, wijzigen en/of verbeteren, gebeurt dit op kosten van de wederpartij. Gebruiker zal tot een dergelijke vervaardiging, wijziging e.d. eerst overgaan nadat wederpartij de overeengekomen, door gebruiker geschatte, daaraan verbonden kosten aan gebruiker heeft betaald.

Lid 2
Indien de wederpartij matrijzen, vormen, hulpgereedschappen e.d. aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld voor de vervaardiging van producten door gebruiker, is gebruiker eerst dan gehouden deze aan de wederpartij te retourneren, nadat de wederpartij alle vorderingen van gebruiker uit hoofde van de verrichte werkzaamheden en geleverde producten, of uit welken andere hoofde dan ook, aan gebruiker heeft betaald.

Lid 3
Gebruiker is niet aansprakelijk voor verlies van of beschadiging aan door de wederpartij ter beschikking gestelde matrijzen, vormen, hulpgereedschappen e.d., behoudens in geval van opzet of grove schuld van de directie of leidinggevende ondergeschikten van gebruiker.

Lid 4
Indien gebruiker ten behoeve van koper matrijzen, vormen, hulpgereedschappen e.d., al dan niet geheel of gedeeltelijk op aanwijzing van de wederpartij, vervaardigt zal gebruiker, mits de wederpartij de verschuldigde vervaardigingskosten heeft betaald, deze matrijzen, vormen, hulpgereedschappen e.d. ten behoeve van de wederpartij gedurende een periode van één jaar na levering van de laatste door de wederpartij bij gebruiker geplaatste order worden bewaard. Na afloop van deze periode zal gebruiker op schriftelijk verzoek van de wederpartij de matrijzen, vormen, hulpgereedschappen e.d. voor rekening en risico van de wederpartij aan de wederpartij leveren. Indien de wederpartij binnen de hiervoor genoemde periode geen schriftelijk verzoek tot levering van de matrijzen, vormen, hulpgereedschappen e.d. bij gebruiker indient, vervallen de betreffende matrijzen, vormen, hulpgereedschappen e.d. aan gebruiker en staat het gebruiker vrij naar eigen inzicht over deze zaken te beschikken.

Lid 5
Indien de wederpartij schriftelijk heeft aangegeven voor welk aantal producten een matrijs, vorm, hulpgereedschap e.d. normaal bruikbaar zal zijn, zal een dergelijke matrijs, vorm, hulpgereedschap e.d. na de productie van dat aantal geacht worden voor verdere productie niet langer geschikt te zijn en door gebruiker niet meer daarvoor worden aangewend.
Indien een dergelijke schriftelijke opgave niet heeft plaatsgevonden zal gebruiker, indien naar haar oordeel een matrijs, vorm, hulpgereedschappen e.d. niet meer voor productie geschikt is, dit aan de wederpartij melden. Daarbij zal gebruiker tevens opgave doen van de kosten verbonden aan de reparatie respectievelijk opnieuw vervaardigen van de matrijs, vorm, hulpgereedschap e.d.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

Lid 1
Gebruiker behoudt ten allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder modelrechten, auteursrechten en octrooien, op alle door gebruiker gemaakte ontwerpen, tekeningen, modellen, producten, matrijzen, vormen, hulpgereedschappen e.d., alsook ten aanzien van de door gebruiker gebezigde productiemethoden.

Lid 2
Alle door gebruiker verstrekte ontwerpen, tekeningen, modellen, ramingen, schema’s, kwaliteitshandboeken e.d. blijven ten allen tijde het eigendom van gebruiker en dienen op eerste verzoek van gebruiker terstond aan gebruiker retour te worden gezonden.
Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker is het de wederpartij niet toegestaan deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven, noch deze te gebruiken voor de productie van zaken en/of diensten waarop zij betrekking hebben.

Lid 3
De wederpartij vrijwaart gebruiker van alle kosten, onkosten, schade en verliezen als gevolg van schending van een octrooi, intellectuele eigendomsrechten en/of handelsmerken, voortvloeiend uit de uitvoering van het ontwerp, specificatie of instructie van de wederpartij, dit alles in de ruimste zin des woords. De wederpartij zal gebruiker onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere actie of dreigende actie op basis van zo een vermeende schending, en de wederpartij zal gebruiker de mogelijkheid bieden desgewenst deel te nemen aan eventuele actie c.q. verweer tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

Lid 4
Indien een derde op grond van een vermeend octrooi of intellectueel eigendomsrecht bezwaar maakt tegen de vervaardiging of levering van de producten zoals in het voorgaande lid bedoeld, is gebruiker gerechtigd de vervaardiging en/of levering van deze producten met onmiddellijke ingang te staken, onverminderd de haar in dat geval overigens toekomende rechten en van de wederpartij vergoeding te vorderen van de gemaakte kosten.

Artikel 17 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze “algemene voorwaarden” verstaan elke van de wil van gebruiker onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van gebruiker of van haar leverancier(s).

Artikel 18 Garantie en reclame

Lid 1
Gebruiker staat, met inachtneming van de hierna volgende beperkingen en maximaal gedurende de in lid 2 van dit artikel genoemde termijnen na levering, in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken, in dier voege dat, indien deze niet aan de overeenkomst beantwoorden, gebruiker alsnog het ontbrekende af zal leveren, dan wel de afgeleverde zaak zal herstellen mits gebruiker hieraan redelijkerwijs kan voldoen, dan wel de afgeleverde zaak zal vervangen, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardi-gen, dan wel de zaak na het tijdstip dat de wederpartij redelijkerwijs met ongedaanmaking rekening had moeten houden teniet of achteruit is gegaan doordat de wederpartij niet als een zorgvuldige schuldenaar voor het behoud daarvan heeft gezorgd.

Lid 2
De in het voorgaande lid bedoelde garantie wordt verleend voor maximaal de navolgende termijnen na levering:
Reservoirs: tien (10) jaar met uitzondering van rubber onderdelen en elektronica ten behoeve van spoeltechniek waarvoor een garantietermijn van twee (2) jaar respectievelijk één (1) jaar geldt
Keramische producten: 
  • tien (10 jaar) voor keramische producten onder een van de merknamen van Fluidmaster;
  • vijf (5 jaar) voor andere keramische producten met dien verstande dat voor door gebruiker geleverde, maar door haar van derden betrokken keramische producten een garantie geldt voor zover en in die mate de leverancier van die keramische producten aan gebruiker garantie heeft gegeven
  • Manchetten en afvoerbochten: tien (10) jaar
  • Toiletzittingen: vijf (5) jaar
  • Acryl douchebakken en baden: tien (10) jaar
  • Whirlpoolsysteem: twee (2) jaar
  • Glasproducten: twee (2) jaar
  • Stoomcabines en douchekolommen: twee (2) jaar met uitzondering van kranen, douchekoppen en thermostaten, waarvoor na te melden garantietermijn geldt
  • Kranen, douchekoppen en thermostaten: één (1) jaar
Gebruiker is uitdrukkelijk gerechtigd schriftelijk een andere (kortere) garantietermijn te verlenen dan hiervoor aangegeven.

Lid 3
Aan geringe afwijkingen in kwaliteit, afmetingen en kleur die uit technisch oogpunt niet zijn te voorkomen en volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten respectievelijk aanvaard, alsmede aan normale slijtage van het product of onderdelen daarvan, kan de wederpartij geen aanspraken op grond van dit artikel ontlenen.

Lid 4
In geval van vervanging of vergoeding wordt rekening gehouden met het gebruik dat inmiddels van het geleverde is gemaakt.

Lid 5
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt de nakoming van de garantieverplichting van gebruiker uitsluitend binnen Nederland.

Lid 6
De garantie geldt slechts, indien de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens gebruiker heeft voldaan. Daarnaast is gebruiker tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden indien de door haar geleverde zaken inmiddels zijn verwerkt, indien de wederpartij zich niet strikt aan de aanbevelingen van gebruiker en de gebruiks- en montagevoorschriften van de fabrikant en/of leverancier(s) van gebruiker heeft gehouden of indien derden al of niet op last van de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker enige wijziging aan het door gebruiker geleverde hebben aangebracht.

Lid 7
Voor de door gebruiker geleverde, doch door haar van derden betrokken zaken en/of grondstoffen geldt het in dit artikel bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de leverancier van die zaken en/of grondstoffen aan gebruiker garantie heeft gegeven.

Lid 8
De in dit artikel bedoelde garantie geldt niet ten aanzien van producten die door gebruiker uitdrukkelijk van de in dit artikel bedoelde garanties zijn uitgesloten, noch voor producten die bestaan uit restanten of speciale partijen, tenzij gebruiker ter zake deze producten uitdrukkelijk schriftelijk garantie heeft verleend.

Lid 9
Reclames ter zake van uitwendige waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen 8 dagen na levering te geschieden, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

Lid 10
Reclames ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering, welke beide termijnen als vervaltermijn te gelden hebben.

Lid 11
In geval van montage en installatie worden na het vertrek van de met de montage en installatie belaste medewerkers betreffende de uitvoering van de montage- en installatiewerkzaamheden of de duur daarvan geen reclames meer in behandeling genomen.

Lid 12
Reclames ter zake van de hoogte van de door gebruiker verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

Lid 13
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de directie of leidinggevende ondergeschikte van gebruiker geldt de voldoening van de garantieverplichting van gebruiker als enige schadevergoeding. Tot het voldoen van enige andere schadevergoeding, in welke vorm dan ook, is gebruiker niet gehouden. 

Artikel 19 Retourzendingen

Lid 1
Retourzendingen worden uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming door gebruiker aangenomen, mits zulks franco geschiedt.

Lid 2
Het aannemen van eventuele retourzendingen houdt niet automatisch goedkeuring door gebruiker in. 

Artikel 20 Aansprakelijkheid

Lid 1
Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de directie of leidinggevende ondergeschikten van gebruiker.

Lid 2
Onverminderd het in het voorafgaande lid bepaalde is iedere aansprakelijkheid van gebruiker voor bedrijfsschade of andere indirecte schade uitdrukkelijk uitgesloten.

Lid 3
Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde zal in geval van een eventuele aansprakelijkheid van gebruiker een op haar rustende verplichting tot schadevergoeding steeds beperkt zijn tot het factuurbedrag exclusief omzetbelasting van de geleverde goederen.

Lid 4
Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde vervalt ieder vorderingsrecht van de wederpartij op gebruiker één jaar na het ontstaan van schade of een begin daarvan. 

Artikel 21 Vrijwaring

Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van de directie of leidinggevende ondergeschikten van gebruiker is de wederpartij gehouden tot schadeloosstelling van gebrui-ker voor alle kosten, schade en interesten, die voor gebruiker mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden ter zake van dan wel als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar worden ingesteld. De wederpartij is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door gebruiker.

Artikel 22 Bewijs van administratie

Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van de overeenkomst de in de administratie van gebruiker voorkomende gegevens beslissend.

Artikel 23 Opschorting en ontbinding

Lid 1
Onverminderd het in de voorgaande artikelen omtrent opschorting en ontbinding bepaalde, is gebruiker gerechtigd, indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een van zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen gebruiker en wederpartij gesloten overeenkomst, indien aan ernstige twijfel onderhevig is of de wederpartij aan zijn verplichtingen uit overeenkomst kan voldoen, in geval van faillissement, surséance van betaling, curatele, stillegging, liquidatie van de wederpartij, gehele of gedeeltelijke overdracht, dan wel (stille) verpanding van zijn bedrijf of van een belangrijk deel van diens bedrijfsmiddelen of bedrijfsvorderingen, hetzij zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij het recht van gebruiker op vergoeding van door haar geleden schade c.q. gederfde winst onverlet blijft.

Lid 2
In geval van ontbinding, als in het vorige lid bedoeld, wordt de aan gebruiker verschuldigde overeengekomen prijs, onder aftrek van hetgeen daarvan reeds betaald is en van de door gebruiker nog niet gemaakte kosten, onmiddellijk opeisbaar.

Lid 3
Bij de in het eerste lid genoemde gevallen zullen alle openstaande vorderingen die gebruiker op dat moment op de wederpartij heeft terstond volledig opeisbaar zijn. 

Artikel 24 Nietige bepalingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet of anderszins niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen daarvan onverminderd in stand. Gebruiker en de wederpartij zullen zich in dat geval inspannen om overeenstemming te bereiken over een bepaling die de niet geldige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 25 Nederlandse tekst bindend

Indien van de onderhavige algemene voorwaarden in een buitenlandse taal gestelde versies zijn of worden opgemaakt zal in geval van enige afwijking van de Nederlandse tekst dan wel in geval van verschil van mening over de interpretatie van enige bepaling, de Nederlandse tekst en interpretatie daarvan steeds beslissend zijn.

Artikel 26 Geschillen/toepasselijk recht

Lid 1
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht.

Lid 2
De toepasselijkheid van het VN-Koopverdrag van 11 april 1980 (Trb. 1981, 184 en 1986, 61), wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Lid 3
Alle geschillen zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde Rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Nederland, onverminderd het recht van gebruiker om de wederpartij voor de volgens de gewone regelen van het recht bevoegde rechter te dagen.